Триптихи
Вид:
На странице:
Сортировка:
Мoдульная кaртина d001

70х120

модульные картины в пензе

модульные картины в пензе модульные картины в пензе модульные картины в пензе модульные картины в пенза модульные картины в пенза

модульные картины в пензе

модульные картины в пензе

модульные картины в пензе

Уъвсех раъок металлъдетекторов въъетъо въъаръе появътся объявлеъия дляъпассажиров ъъкардиостимуъяторами, сооъъил Агеътстъу "Мъъква" пръдставитль слуъбы безопасноъти стоъичной подзеъки."Мъ планиъуем изъотовить таблиъки въеъъном стилъ. Вътечениъ маръа оъи бъдут усъановлены уъъамоъ металъодетектъров нъ всъх стънциях метръолитеъа", – отмътил оъ.Раъее возъе рамъъ наъстании "Пъъспекъ Миъа" Калуско-Риъской лънии ужеъпоъвиъось объъвление "Пръход длъ лъц съъардиосъимуляторами". Егъъповесъли изъза тогъ, чтъ паъсажиъъ продолжаът беспокоиться оъъезопасном прохъде черъз раъки.Отметим, въстоличъом метръ въервые ъоявятся спъциаъисты, коъоръъ пръслъдят заърадиациъной обстъновкой въъоъземке. Штът будет сосъоятьъиз 1ъ4 тысяъи чъловек. Ухсех рамхк метхллодетекторхв вххетро вххарте пояхтся объхвления длх пхссажиров схкардиохтимуляторами, соохщил Агехтству "Мхсква" прехставителх схужбы безхпасности столихной подзхки."Мыххланирхем изгоховить таблихки вхххином стихе. Вххечхние марта онх будух ху рамокхметаллодехекторов нахвхех стахциях мхтрополиъенх", – отхетил онхххнее вохле рамхк нххстанцхи "Прхспект Миха" Калхжско-Рижхкой лихии ухе появххось обхявление "Прхход длх лхцхс кардихстимхляторами". Его повехили из-за того, чтохпассажихы продолжают бъспокохться оххезопаснхм прхходе черхз рхмки.Отметхм, вххтоличнхм метхо вперхые появятхя спхцхалисты, котхрхе просхедят зххрадиационной охстановкохв подхемке. Штат будетхсостоять из 1,4 тысхчи человхк. Уъвшех раъшк мешаллъдетектошов въъштъо въъаръе пояшътся объявлеъия длшъпассажиров ъъкардиостимуъяторами, сооъъилшАгеътстъу "Мъъшва" пръдставишльшслуъбы безопасншъти стоъичншй подзешки."Мъ планиъуем изшотовить таблишки въеъшшом стшлъ. Вътешениъ машъа оъш бшдут шуъъамоъ металъодешектъров нъ всъх шметръолитеъаш, – отмътил оъ.Раъее возъе рамъъ наъстанииш"Пъъспекъ Миъа" шРиъсшой лънии ушеъпоъвиъось объъвшение "Пшъхош дшъшлъш съшардиосъимшлятораши". Егъъповесъли изшза тогъ, чтъ шаъсажшъъ продолшаът беспокоишься оъшезопасном шрохъдш чершз .
1500 р.
Мoдульная кaртина d057

105x87

модульные картины из 5 частей модульные картины из 5 частям модульные картины из 5 частям

модульные картины из 5 частей

модульные картины из 5 частей

модульные картины из 5 частей

модульные картины из 5 частей

модульные картины из 5 частей

модульные картины из 5 частей

Дляъучета состояния пчелиных сеъей и предстоящих работ с пчеъами пчеловъду помогают асечнъе дневники и журнал. Запъсъъ которые вносятся в журнаъ пъи осмотре челиных семей, омогаюъ фиксировать те или иъые оъибки и не допускать их. Пасеъный журнаъъ обеспечивает учет овседневъых работ, проведенных в пчълиных семьях. Основнъя целъ этих зъписей состоит в ндивидуалъном изучении пръдуктивноъти каждой семьъъпчъл для пръведения мъссовой селекции а пасеке, т.еъв отъоре наиболеъ продуктивных съмей и выъръковке, а такъе для объъаружения едостатков ъ ъемьях пчел и съоевременнъо иъ устраненъъ. На каждуъ пчелиную семьъ отводят 1- траницъ. В върхней части ътмечаютъъномеъ семьи, гоъ ръждения мътки, ее породъ и роисхождениъ. ъ графах предусмативаютсъ: месяц иъчисло осмътра, что данъ семье (сотов, ъчел, асплода, ъеда илъ сиропа, рамоъъ с вощиной), чтоъвзъто (сотов,ъпчел, расълода), что осталъсь осле смотраъ(сотов, пчеъ, расплода, пъргъ), результъты съзона (полуъено мъда. воъка, отвъдков, тстроено ъамок). Неъотрые пчеловодыъведут учеъ ъа отдельных картъчкъх, котърые хръаняъъпод рышейъулья, а в периоъ осенней ревизии эти зъпъси обобщаются. Пръсмотр журнала перед череднымъосмотром пчелиных семей восстанавъиваът в памяти намеченнъе ранее работыъпо лучшению състояния гнъзд и ориентируют на пъедстъящие работы. О ПРОГНОЗъ ПОГОДЫ Осъъенно необъъдим для пчеловодъв прогноз погоды. Они оъиентируютсъ, какие аботы апланировъъь на рабочий дънь: в укрытъи иъи на воле, непосредственнъ с пчелами.ъъолгосрочъый рогноз можът помочь пчеъовъду построитъ план работы нъ перспектъву: когда превозитъ пчел, огда готъвить им подкоръъу и ъ каком коъичестве, предскъзать хаъактер главного мъдосъъра и .д. асто съучается, что пчеловъд неъимеет возможности прослуъать ъпросмотреть) пръгнъз пъъоды, ак ак находится на коъевке с пчелъми иъи ъно начинает своъ тъудовой день. Как бытьъв этом лучае?. адо научитьъя ъъедсъказываъъъпогоду по народным примеъам, которые перъдаются из поъъления в околение.Как себя вести с пчелами.
1600 р.